What Lucia Saw (2022)

What Lucia Saw (2022)


ไอเอ็มดีบี: 5.9
ระยะเวลา:107 นาที
ติดตามเรื่องราวและคำให้การที่แท้จริงของ Lucía พยานเพียงคนเดียวในอาชญากรรมของคณะเยซูอิตในเอลซัลวาดอร์