You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack (2024)

You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack (2024)


ไอเอ็มดีบี: 7.4
ระยะเวลา:103 นาที
จากคำให้การที่สำคัญ สารคดีเรื่องนี้เจาะลึกการข่มขืนที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล San Fermín ปี 2016 และจุดชนวนให้เกิดการประท้วงทั่วโลก