Zoe Lyons: Entry Level Human (2019)

Zoe Lyons: Entry Level Human (2019)


ไอเอ็ม: N/A
ระยะเวลา:61 นาที
การสำรวจวิวัฒนาการของปัญญาอ่อน Zoe แบ่งปันประสบการณ์ของเธอกับมนุษย์ระดับเริ่มต้นจำนวนมากบนโลกนี้ ตั้งแต่ชีวิตในครอบครัวและเทคโนโลยีไปจนถึงวัฒนธรรมป๊อปและการเมือง Zoe มีความสามารถพิเศษในการตอกย้ำความแตกร้าวที่คุณโทรกลับและการสังเกตการณ์ที่สร้างขึ้นมาอย่างชาญฉลาด